จดหมาย ของ จง ฮ ยอง

1990 18 ธนวาคม คศ. ชนเซคยอง แฟนเกา จงฮยอน และ คย เพอนรวมวง รวมเคารพศพดวยความโศกเศรา – บนเทงเกาหล คลปวดโอ ขาวลาสด ขาววนน ขาวดวน ขาวเดน.


ป กพ นโดย Jingjin ใน Postcard โปสการ ด สต กเกอร การออกแบบโปสเตอร

ทงน Koreaherald ระบวา ตำรวจไดรบสายรายงานจากนองสาวของเขาเมอเวลา 1642 น.

จดหมาย ของ จง ฮ ยอง. Exo จง ฮ ยอน คม จง-ฮยอน – วกพเด. 19122017 หลงจากการเสยชวตของ คมจงฮยอน หรอ จงฮยอน จากวง SHINee วย 27 ป สรางความโศกเศราใหกบเเฟนคลบ เเละคนใกลชด โดยรายงานเมอวนท 18 ธนวาคม. ผบรหารของ Burning Sun สารภาพตดสนบนตำรวจ 20 ลานวอน.

วง NUest ผานความเจบปวดมาเยอะจรงๆ เราไดแปลจากคลปนงตงแตเดบวต. คม จง-ฮยอน 8 เมษายน คศ. จงฮยอน SHINee นกรองชายเกาหลเสยชวต มา.

คม จง-ฮยอน 8 เมษายน คศ. จดหมายจาก คย ถง จงฮยอน. 2017 รจกกนในชอทใชในวงการคอ จงฮยอน เปนนกรองนกแตงเพลงชาวเกาหลใต นกจดรายการวทย และ.

เปดจดหมายลาตายของ คม จงฮยอน แหงวง SHINee กบขอความสดเศรา ปลอยผมไปเถอะ. อ จงฮยอน สงจดหมาย. ผมเลยขอแปลจดหมายลาตายของคณจงฮยอน พรอมขอแสดงความเสยใจตอการตายของเขามา ณ ทนดวยครบ ถาคดวาผมแปลผด กขออภยนะครบ แปลๆ ไปตามท.

ไดเผยจดหมายอำลาครงสดทาย ทเผยใหเหนถงภาวะซมเศรา และความกดดนตางๆ ทเกดขนในชวตสวนตว โดยระบวา. การจากไปอยางไมคาดฝนของคม จงฮยอน นกรองนำวงชายน SHINee ผเปน. 19122017 กรณของจง-ฮยอน ตองทำงานหนกเพอหวงคนวงการ ทงทยงเผชญกบปญหาทางจตใจเพยงลำพง นำไปสกระแสเรยกรองของแฟนเพลงใหตนสงกดใส.

เผยจดหมายลาสดทายของ จงฮยอน เพอนและครอบครวทราบปญหาแตชวยไมทน ดานตนสงกดยกเลกงานศลปนทงหมด. ตนสงกดของบอยแบนด SHINee ใหขาวปฏเสธประเดนขาวลอทวาหนม จงฮยอน. จดหมายฉบบสดทายของ จงฮยอน SHINee ทขอใหเพอนออกมาเปดเผยดวยตวเอง – บนเทงเกาหล ขาวลาสด ขาววนน ขาวดวน ขาวเดน.

1990 – 18 ธนวาคม คศ. 2017 รจกกนในชอทใชในวงการคอ จงฮยอน เปนนกรองนกแตงเพลงชาว. ประมวลภาพแหงความเสยใจ พธเคลอนศพของ คม จงฮ.

ในชวงคำของวนท 28 สงหาคม ทางตนสงกด FNC Entertainment ไดออกแถลงการณถงการตดสนใจถอนตวออกจากวง CNBLUE ของ ศลปน-นกแสดงหนม อจงฮ.


Pin On Nu Est


Pin On Nu Est


Pin Di Nu Est


Pin On Nu Est


Pin De 𝔰𝔬𝔣𝔦𝔞 En Sʜɪɴee Taemin Shinee Jonghyun


We Love You We Re Sorry We Couldn T Protect This Angel He S At Home Now My Heart Is Broken Jonghyun Shinee Jonghyun Shinee


Jonghyun


Pin On Nuest


Pin De Uwulex En Nuest Kim Jonghyun Ninos Banda


Pin On Hwangje


Pin On Nu Est


Pin On Nu Est


Pin On Nu Est 뉴이스트


Pin On Nu Est


Minren Explore Tumblr Posts And Blogs Tumgir Famosos Kim Jonghyun Oppas


Pin On Nu Est


Pin On Nu Est


Jonghyun The Emperor Kpop Fanart Shinee Taemin Jonghyun


Pin Em Kpop Wallpapers