หลักการ เขียน จดหมาย ราชการ

และแลวกถงตอนจบของหลกการเขยนหนงสอราชการ แลว ตอนนจะนำเสนอในเรอง การเขยนโนมนาวสจดประสงค. คมอการเขยนหนงสอราชการ งานสารบรรณ หมายถง งานทเกยวกบการบรหารงานเอกสาร เรมตงแตการจดท า การรบ การสง.


ฮ อฮา ป ายรณรงค สวมหน ากากอนาม ย ใส หน ากากก นเหอะ ให กราบก ยอม บทเร ยนช ว ต

จดรปแบบการเขยนจดหมายหรออเมล การเขยนจดหมายหรออเมลในภาษาองกฤษประกอบดวย 6 สวนสำคญ ดงน 1.

หลักการ เขียน จดหมาย ราชการ. จดหมายยงใชเปนหลกฐานได และเพอเปนประโยชนแกหนวยงานหรอตวผเขยนเอง กควรทจะเขยนใหมความชดเจน ถาเขยนตอบจดหมายฉบบกอน. สำหรบเขยนจดหมายธรกจและหนงสอราชการ ทไมเปนทางการ สำหรบเขยนจดหมายสวนตวถงผทคนเคย ๑. การเขยนจดหมายราชการ การเขยนจดหมายราชการ 3 มค.

การเขยนหนงสอราชการ พรทพย เรงธรรม หวหน าฝ ายสารบรรณ. 1 11 12 13 14 un. Ansru nLJlD-1KL-nEJ s-wa15EJn5u-1 5šrnsnnu-1 Ill-JlJUsžluuariournsnnun I-Jn.

หลกการทวไปในการเขยนจดหมาย ตอ ไปรษณยจะนาจดหมายไปสงไดไมผดพลาด ระบเลขทบาน หางรานหรอส านกงาน. แนวทางในการเขยนหนงสอราชการสงทพงปฏบตคอ ยดถอตามระเบยบ ยดรปแบบ ตามทระเบยบก าหนด. หลกการเขยน ชอเรอง ทด ยอใหสนทสด ควรเขยนใหเปนประโยค หรอวล พอใหรใจความวาเปนเรองอะไร.

2558 เวลา 900-1600 น. จดหมายราชการเปนจดหมายประเภทหนงนอกเหนอจากจดหมายสวนตวและจดหมายธรกจ ในการตดตอสอสารนอกจากจดหมายสองประเภทแลว ในบาง. ใหอางถงหนงสอทเคยมตดตอกนมากอนแลวทกครง โดยใหลงชอสวนราชการเจาของหนงสอ และเลขทหนงสอ วน.


ป กพ นในบอร ด ใหม แนวข อสอบราชการ


แนวข อสอบ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท กตำแหน ง แนวข อสอบ ช างคร ภ ณฑ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน Tel 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line


ใหม แนวข อสอบ ผ ช วยคร คร อ ตราจ าง ว ชาเอกภาษาอ งกฤษ องค การบร หารส วนจ งหว ดร อยเอ ด บรรณาร กษ มหาว ทยาล ย


แนวข อสอบ เจ าพน กงานเวชสถ ต ปฏ บ ต งาน สำน กงานสาธารณส ขจ งหว ดนครราชส มา พร อมเฉลย หน งส อ น ำหน ก ม นาคม


2018 File แนวข อสอบ อ พเดท ส งท นท Fileแนวข อสอบ ว ศวกร ไฟฟ าส อสารและโทรคมนาคม การไฟฟ าส วนภ ม ภาค คอมพ วเตอร


พระคร สตธรรมศ กษา พระธรรมต โมเธ ยว


แบบฝ กคณ ตศาสตร อน บาล 1 2 3 แนะนำ อน บาล คณ ตศาสตร ช นอน บาล ส อ การสอนคณ ตศาสตร


ศาสนศาสตร คร สเต ยนเพ อบร บทไทย Mcs Christian Doctrines For The Thai Context 2 Part 2 คร สตจ กร การเม อง ความส มพ นธ


ใหม แนวข อสอบ น กทร พยากรบ คคล สำน กงานสาธารณส ขจ งหว ดหนองคาย


แนะนำพระค มภ ร จ ดประสงค ช วยให ผ เร ยนสามารถจ ดแบ งหมดหม พระค มภ ร พ นธส ญญาเด มอย างถ กต อง ช วยให เข าใจถ งประว ต ศาสต ส ภาษ ต หน งส อ เมฆ


แบบฝ กคณ ตศาสตร อน บาล 1 2 3 แนะนำ ข าวการศ กษา คร ท เดย ใบงาน ส อการสอน แผนการสอน งานราชการ อน บาล คณ ตศาสตร ช นอน บาล คณ ตศาสตร ช นประถม


เป ดแล วจ า งานบรรจ ส งก ดงานการรถไฟแห งประเทศไทย 56 อ ตรา Workdeenaa Http Workdeenaa Blogspot Com 2014 05 56 Html การเร ยนร พฤษภาคม ธ นวาคม


2018 File แนวข อสอบ อ พเดท ส งท นท Fileแนวข อสอบ พน กงานช วยเหล อคนไข โรงพยาบาลม กดาหาร ภาษาอ งกฤษ


แนวข อสอบ คร ผ ช วย กล มว ชาดนตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น อปท ความร


แบบฝ กคณ ตศาสตร อน บาล 1 2 3 แนะนำ ข าวการศ กษา คร ท เดย ใบงาน ส อการสอน แผนการสอน งานราชการ แบบฝ กการเข ยนสำหร บเด ก โฟน กส คณ ตศาสตร ช นอน บาล


ใหม แนวข อสอบ คร ผ ช วย กล มว ชาคณ ตศาสตร เทศบาลเม องบางบ วทอง ความร


ต วอย าง หน งส อราชการภายนอก ขอความอน เคราะห เข าศ กษาด งาน


พระเจ า พระองค อย ไหน Cloud Library พระเจ า หล กส ตร


ร ปของ ปลายภาค ภาษาไทยม 3 หน า 4 Clear ศ กษา การเร ยนร ความร