ซอง จดหมาย Translate

The Thai ซองจดหมาย can be broken down into 2 parts. Contextual translation of kirje.


Cartoon Red Lemon Eat Red Lemon Cute Little White Bear White Bearภาพ Png และ Psd สำหร บดาวน โหลดฟร ซองจดหมาย

N envelope See also.

ซอง จดหมาย translate. ซองจดหมาย Lex2 เอนวะโลพ n. Googles free service instantly translates words phrases and web pages between English and over 100 other languages. Contextual translation of ซองจดหมาย.

คน นน ม ซอง จดหมาย ขนาด ใหญ ซอง หนง วาง รอ ผม อย ท หอง พก. ตวอยางประโยคจาก Open Subtitles ระวง คำแปลอาจมขอผดพลาด. ซอง dl ซอง c5 ซอง b5 จดหมาย จดหมาย จดหมายไง จดหมายเหรอ อาน จม ซะ.

Heres how you say it in totalLanguages languages. But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under. From Finnish into Thai.

Being translated please wait. ซองจดหมายซองกระดาษสงหอหมเปลอกหมเครองหมหอ Hope n ซองจดหมายเครองหมหอเปลอกหม Nontri. ซองจดหมาย เวลาตองการเขยนชอ ทอย บางคนกใชปากกาเขยนโดยตรง บางคนกอาจพมพลงบน ลาเบล สตกเกอร กอนและนำมาแปะลงบนหนาซองจดหมาย.

Learn more in the Cambridge English-Thai Dictionary. The Thai translation for envelope is ซองจดหมาย. สอนพบซองจดหมาย ไมตดสกอตเทป ไมตดกาว Watch later.

Human translations with examples. That night there was a large envelope waiting for me in my room. หนเจอเงนเตมซองจดหมายในหองนะ I found an envelope full of cash in my cubby.

Google Translate คลกเพอแปลภาษาดวย Google translate. Examples translated by humans. เลขาเขาลมผนกซองจดหมาย ซงเปนเรองทผดพลาดประจำ Count unit.

ซอง and. Being translated please wait. บรษท ไปรษณยไทย จำกด ปณท Thailand Post ใหบรการสงของทางไปรษณย บรการสงดวน EMS บรการไปรษณยลงทะเบยน R บรการสงของใหญ Logispost ตรวจสอบสถานะ.

Need translations for envelope. ซองบหร in English translation and definition ซองบหร Thai-English Dictionary online. Inbox letter envelope voicemail envelopes templates envelope c6 envelope dl.


Cafenohut Hayranim I Admire


มาด ไอเด ยทำการ ดอวยพร ด วยต วเอง น าร ก และไอเด ยไม ซ ำใคร ร ปท 1 งานฝ ม อจากกระดาษ งานฝ ม อ ไอเด ยงานฝ ม อ


Bunter Umschlag Der Origamipapierfalte Origami Bunter Der Origami Origamipapierfalte Umschlag Paper Crafts Diy Envelope Diy Paper Birthday Cards Diy


พ บกล องล กบาศก สล บส Cube Box Easy Plaubon Youtube


J Adore Les Etiquettes Cadeaux C Est Un Peu Le Cadeau Avant Le Cadeau Pour Moi Ducoup J Aime Bien Les Person Cadeau A Fabriquer Cadeau Photo Etiquettes Noel


Pin Em Convites De Casamento


Tips Membuat Cerita Di Wattpad Banyak Peminatnya Masnasih Com Beasiswa Kuliah Tips Mahasiswa


Envelope Origami Diy Pics To Help Make Envelopes Origami Pinterest Origami Diy Paper Crafts Paper Crafts Diy Diy Paper