การปอนขอมลลงใน Worksheet ของ Excel นน สามารถทำไดงาย ๆ โดยลำดบแรกใหคลกเลอกชท ททาสกบารดานลาง ท. การคำนวณเกรดดวยโปรแกรม Excel เปนตวอยางเกรด 8 ระดบ สตรการ. ตารางเต อนว นครบกำหนดทดลองงาน ซ […]

การสราง style ไวเองใน Excel. ถาสตรทคดลอกมการอางองเซลลแบบสมพทธ Excel จะปรบการอางอง และสวนทสมพทธของการอางองเซลลแบบผสม ในสตรทซำกน. Changing Excel Icon Creating Workbook Shortcut With A Custom Icon User […]

แปลงไฟล Excel เปน PDF วธแปลงไฟล Excel เปน PDF ไดงายๆ ไมตองใชโปรแกรมอน. แปลงไฟล Word ไปยง Excel ออนไลนฟรเครองมอแปลงเอกสารออนไลนฟร Word ไปยง Excel เปนเรองงายมากไมจำเปนตองตดตงซอฟตแวรเดสกทอป เชน […]

1สามารถนำเขาขอมลโดยใช Microsoft Excel เปน. Private Sub Worksheet_SelectionChange ByVal Target As Range If TargetColumn 3 Then ActiveSheetTextBox1Text Target. ทำคอล มน ในตาราง […]

คมอการใช Excel 2016 เลมน เจาะลกครบทกเรองของงาน Excel 2016 ตงแตการสงงานดวยเมาสและระบบสมผสหนาจอ เนนการใชงานหลก ตงแตพนฐาน. Page 1 ความหมายของแตละสวนหนาจอของโปรแกรม Interface Quick Access. ช อ นามสก ล […]

สอนการใชสตรsumในงานชต WPS Office – Thailand posted a video to playlist วดโอสอน Excel WPS Office. ใหแสดงสตรของ Excel ในลกษณะตาง ๆ เชน การระบคำแสดงฟงกชนทใชไปลาสด. […]

วธการแปลงไฟล Excel เปน PDF. ออนไลนฟรแปลงไฟล pdf เปน excel ชวยใหคณสามารถสงออกขอมล pdf ลงในกระดาษคำนวณ excel รปแบบ xls และ xlsx ไมจำเปนตองลงทะเบยนหรอตดตง. ว ธ แปลง […]

การหาผลรวมเปนการนำคาหลายคามารวมกนโดยใชสตร SUMการหาผลรวมใน Excel ทำไดงายๆและหลายวธ. SUM ใชในการหาผลรวมของตวเลข SUMnumber1 number2 number1 number2. Artwork Summary เพ มประส ทธ ภาพกระดาษทำการเอ กซ เซล Excel ข […]

ใสตวเลข 2 ตวเลขลงไปเพอทจะคนหาวา การเพมขนหรอลดลงเปนก เชน 1000 ถง 2000 กดคำนวณ. เพมผลผลตของคณ 50 และลดการคลกเมาสหลายรอย. เจาะล กท กแง ม มการทำ Dropdown 2 ช […]