กลมภาษาองกฤษ รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1201 ภาษาองกฤษในชวตจรง 0-2-1 20000-1202 ภาษาองกฤษฟง-พด 0-2-1 20000-1203 การอานสอสงพมพภาษาองกฤษ 0-2-1 20000-1204 การเขยนภาษาองกฤษในชวตประจ าวน 0-2. Contact Us 9th […]

เปนอกประโยคทมกเหนไดบอยในการสง Email แบบเปนทางการซงมกจะใชลงทายใน Email เพอใหไดรบการตอบกลบ โดยประโยคนมกใชเพอบงบอกวาหาก. SI-English รวบรวมเทคนค กลเมดเคลดลบฝกพฒนาทกษะภาษาองกฤษ ใหไดผลจรง และสามารถใชไดในชวตประจำวน – 19 ตลาคม 2561. Thai Sans Lite ฟอนต คอม […]

กระทรวงศ กษาธ การได ปฏ ร ปการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเป นการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร เพ อสร างความเท าเท ยมในโอกาสทางการเร ยน. ชอภาษาอ งกฤษ […]