โรงเร ยนใช หลกสตรเตร ยมความพร อมเข ามหาว ทยาลยทอ างอง จากระบบของ University of California และนกเร ยนทกคน. UK School Integration เข าเร ยนในโรงเร […]

การจดทาคาอธบายจดหมายเหต ระหวางประเทศ ประชากรทศกษา ไดแกเอกสารการประชมสภามหาว ทยาลย พศ. มหาวทยาลยสชมชน พนท แมปาน อลอง จแพร. ป กพ นโดย Alyona Theodoridou ใน Lrn Xi ภาษา […]

การนเทศภายในโรงเร ยนพมพ ครกรงท 3. โรงเร ยน มหาว ทยาลยหลกสตรออนไลน ผ ให บร การบทเร ยนในรปแบบ E-learning การฝ กอบรม VacationalProfessional Learning. โหลดแนวข อสอบ […]