วธเพมบรรทดของชอเรองใน Excel มหลายวธใน Excel ในการสรางสวนหวทจะใชงานไดสำหรบวตถประสงคทแตกตางกน คณจะสามารถตรงบรรทด. เปด Excel 2013 หรอ ไฟลเอกสาร Excel ทตองการเพมหวกระดาษ จากนนคลกท Page Layout view ทแทปดานลาง. แปลงส ตร […]

1เลอก Column A ทง Column หรอ Column ไหนกไดท ม ชองวาง ทเราตองการลบ. คอ Excel มนสรางคอลมน-แถว มาเยอะมาก เปนหมนๆ คอลมน หลายๆ sheet ทำใหไฟลงานเปดชา […]

เรมแรกสดเลย การทเราจะใชงาน VBA ไดกตองเปด Ribbon Developer ขนมาซะกอน ซงอยใน Excel Option ครบ. วธใชฟงกชน COUNTIF ใน Excelนบจานวนเซลลทตรงกบคาทคณตงคา. เทคน ค Excel ข นเทพ […]

Excel Password Remover 2007 เปนโปรแกรมฟรแวรทคณสามารถใชเพอลบ ถอดรหส ทำลาย ปลดลอครหสผานใน Excel 2010 หรอสมดงานหรอแผนงานกอนหนา อยางไรกตามคณ. วธลบขอ จำกด การแกไขจาก Excel ดวยรหสผาน. Rar Password Unlocker […]

ใน Excel for Mac คณไมจำเปนตองใสวงเลบ. เทคนค Excel ในบทความน จะมาชวยรกษาสงทมคามากๆ ในยคปจจบน และจะมคามากขนเรอยๆ นนกคอ เวลา ดงนนการทำงานใหเรว และ. สร างแบบฝ กคณ ตศาสตร แบบง […]

เตรยมไฟล pdf ทตองการแปลงใหเรยบรอย เลอกไฟลทตองการแปลงเปน excel และหลงจากนนเขาไป. แปลง PDF ทมขอความทสามารถเลอกไดใหเปนไฟล Excel ท. แปลงไฟล Pdf เป น Word เร ยนร การแปลงไฟล Pdf […]

วธทดทสดในการแปลงไฟลสกล XLSX เปนสกล XLS ภายในไมกวนาท 100 ฟร ปลอดภย และใชงานไดอยางงายดาย. เปดไฟลเอกสารทเราตองการแปลงไฟลขนมาทง Word และ Excel. แปลงไฟล Pdf เป น Word ร ว […]

ในคมอน ฉนจะพดถงวธการสรางปฏทนใน Microsoft Excel มหลายวธในการสรางปฏทนทกำหนดเองใน Excel คณสามารถสรางเทมเพลตปฏทนของคณเองได. วธสรางปฏทนใน Microsoft Excel ทำปฏทนไวใชงานเอง msExcel By เกรดสาระความรไอท Last updated Feb 20 2018. جدول […]

วธใสสตร Excel วธการใสสตร Excel ทำอยางไร สำหรบมอใหมหดทำ เปน. วธการ เชอมตอ Sheet ตางๆ ใน Excel เขาดวยกน. แจก บ ญช รายร บ รายจ […]