ตรโกณมต ดวย Excel มตงแต sin cos tan ไปจนถง. Notice how the formula inputs appear TAN Function Syntax and Inputs. Medical […]

เพราะใน Excel การใชงานสวนใหญมาจาก ฟงกชนแคไมถง 20 เทานน. เนองจาก Excel นนม Function ใหใชมากมาย จะใหจำหมดคงเปนไปไมได ผลเลยคดเลอก สตรทเปนทนยมและใชกนบอยๆ มาใหทกทานได. 9 Tips 9 เทคน ค […]

จงแยก Report กบ Database ออกจากกน ถาอยากใช Excel ใหงาย. ใชในกรณ ผลลพธมโอกาสเกดขนหลายๆ อยาง โดยไมตองสรางสตร IF มาซอนอกท. Excel If Statement Basic To Advance […]

By snasui 02 Aug 2014 0630. ในภาพหนาจอดานบน คณจะเหนวาผมใชสตรในการขนขอความเตอนในการนบสนคาทกๆ ประเภท หากคาในคอลมน D นนไมเทากบ 10 โปรแกรม Excel จะขน. ส ตรคำนวณอาย หร อ […]

การสราง style ไวเองใน Excel. ถาสตรทคดลอกมการอางองเซลลแบบสมพทธ Excel จะปรบการอางอง และสวนทสมพทธของการอางองเซลลแบบผสม ในสตรทซำกน. Changing Excel Icon Creating Workbook Shortcut With A Custom Icon User […]

จดทำโดยนางสาวปวนรตน พพธพงศสนต 561510120นางสาวพรวสา. คอรสนสอนการใชเครองมอ ทาง Excel การประยกตใช Function ตางๆ เพอใหเกดรปแบบทเรยกวา Dasboard Business Intelligence โดยสามารถสรางตาราง. ป กพ นในบอร ด Excel สำหรบผทใชงาน […]

ฟงกชนIF สรางเงอนไขExcel ซบซอนขน ตวอยางเงอนไขการคดเกรด. คณยงสามารถใช AND OR และ NOT เพอตงคาเกณฑการจดรปแบบตามเงอนไขดวยตวเลอก. เทคน ค Excel ข นเทพ ในการใช งานจร ง Youtube ในป […]

วนนจะขอมาแนะนำทางเลอกในการใสภาพประกอบไวใน Excel ไฟลของเรา โดย. เลอกเซลลและคลก สงทใสเขาไป ภาพ จากนน. ว ธ การแทรกร ปภาพเข าไปบนห วเอกสาร Word ท กๆหน า ทำอย างไร […]

ในกลองโตตอบตวเลอกของ Excel ใหคลกไฟล Add-Ins ในแถบดานซาย Keep Excel เพมเตม เลอกใน จดการ แล วคลกป the ม Go ปม. บนแทบ หนาแรก ภายใต ตวเลข […]