ไมรจะเรมตนจากตรงไหน งง มาก กบการใชสตร ขอตวอยางมาประยกตใชงาน หนอยคะ. Stock – จำนวนสตอกสนคา Cost – ราคาตนทนของสนคา Sale_price – ราคาขาย จำเปนตองระบ SKU – รหสสนคาของราน สำหรบตวเลอกสนคาหลก. […]

Excel Free Download สตอก Excel โปรแกรมสตอกสนคา ใบเสนอราคา ใบสงซอ. 3917 likes 19 talking about this. ป กพ นในบอร ด Account ดาวนโหลดโปรแกรม […]

เนองจากตกงาน เลยมเวลาเขยนโปรแกรมโนน น นน เอามาแจก โปรแกรมนเปนสำหรบจดการสงของในสตอกโดยมความสามารถดงน 1. Under no circumstances does any information posted on Stockcardio. ระบบน เวศ ม 3 […]

จดหมายฝากกล าวถงผ หญงทเป นโสด แต งงานแล ว เป นม าย แก และสาว ในบทนคณ. Ad Buy EU UK. แฟรนไชส ไปรษณ ย […]